Stanovisko členov hodnotiacich komisií ku výsledkom grantového systému

(V Žiline, 2. 5. 2011) Primátor Žiliny Igor Choma ignoroval odporúčania piatich odborných komisií a mestské granty prerozdelil podľa vlastného rozhodnutia. Porušil tým dlhoročnú tradíciu, ktorú rešpektoval nielen predchádzajúci primátor Ivan Harman, ale aj jeho predchodca Ján Slota. Choma neakceptoval závery oficiálnych hodnotiacich komisií a sám zmenil výšku pridelených financií pri viac ako 130 zo 184 hodnotených žiadostí. 

Nie je jasné, podľa akého kľúča postupoval. Viacerým organizáciám, v prípade ktorých komisia vydala jasné zamietavé stanovisko, pridelil niekoľko tisíc eur. Iným naopak úplne zrušil rozhodnutie komisie o pridelení podpory. Odignoroval tak prácu 20 oficiálnych členov hodnotiacich komisií. Viacerí členovia komisií považujú Chomov postup za netransparentný, neodborný a neetický. 

„Grantový systém je záležitosť odborná a nie politická. Je to vec verejná, transparentná a nie vec jedného jedinca. Na najvyššom mieste totiž stojí práve väčšia transparentnosť rozdeľovania mestských financií,“ povedal Anton Šulík, predseda hodnotiacej komisie pre kultúru. „Aj keď všeobecne záväzné nariadenie mesta o dotáciách Choma neporušil, pýtam sa, na čo sú mu grantové komisie?“, povedal Ján Ničík, predseda komisie vzdelávania. „Nový primátor svojím rozhodnutím spochybnil celý zmysel grantového systému, odbornosť a nezávislosť grantových komisií a ich snahu o zodpovedné rozdeľovanie mestských financií.  Je mi ľúto kvalitných projektov a organizácií, ktoré si podporu mesta určite zaslúžia pre pozitívny dopad svojej činnosti na Žilinu,“ dodal Marcel Benčík, nezávislý posudzovateľ v oblasti kultúry.

K téme sa vyjadril aj Ivan Harman, poslanec NR SR: „Ignorovať odporúčania odborných komisií a rozdeliť mestské granty takto neeticky a netransparentne zaváňa politickým klientelizmom. Za môjho pôsobenia sme posunuli Žilinu na prvé priečky v transparentnom narábaní s mestskými peniazmi a všetky zmluvy sme prostredníctvom webu otvorili pre občanov. Teraz mám pocit, akoby sa nový primátor snažil otočiť kormidlo dozadu, na čo však budem veľmi pozorne dohliadať.“ 

Nejde pritom o prvý negatívny zásah do podpory aktivít Žilinčanov cez Grantový systém Mesta Žilina. Počas pôsobenia Chomu bol nielen znížený objem financií pre grantový systém mesta, ale bola zrušená jedna celá časť grantového systému zameraná na inštitucionálnu podporu neziskových organizácii. Grantový systém obnovil Harman v roku 2007, na jeden rok ho presadili opoziční poslanci ešte za Jána Slotu. Ani Harman, ani Slota do rozhodnutia komisií nezasahovali, aj keď Slota nakoniec celý systém zrušil.

Podľa webovej stránky mesta uchádzanie sa o podporu mesta je založené na voľnej súťaži. Predložené projekty medzi sebou súťažia na základe kvality. Sú hodnotené piatimi komisiami zloženými z poslancov mestského zastupiteľstva a nezávislých odborníkov. Tí hodnotia žiadosti na základe vopred zverejnených kritérií a odporúčajú ich na schválenie alebo neschválenie. Organizácie môžu žiadať financie od mesta v piatich oblastiach: kultúra, šport, sociálna oblasť, vzdelávanie, prostredie mesta. Každou oblasťou sa pri posudzovaní zaoberá štvorčlenná komisia. 

„Rešpektujem rozhodnutie primátora vstúpiť do nového prerozdelenia návrhov grantových komisií, čo mu vyplýva z jeho postavenia a z jeho kompetencie. Avšak rozhodnutie zmeniť až dve tretiny žiadostí ostáva pre mňa nepochopiteľné a prinajmenšom necitlivé. Naštudovanie materiálov v jednej komisii trvá pre jedného člena aj desať hodín. Neviem si predstaviť ako má jeden človek šancu objektívne a odborne rozdeliť či upraviť 185 projektov, ktoré hodnotilo 20 odborníkov.“ dodal Šulík.  

 

Tlačové vyhlásenie, v Žiline 2. mája 2011

Peter Fiabáne, zakladateľ grantového systému v Žiline, poslanec MZ v Žiline
Marcel Benčík, nezávislý odborný posudzovateľ v oblasti kultúry
Ján Ničík, predseda komisie posudzujúcej žiadosti v oblasti vzdelávania, poslanec MZ v Žiline
Anton Šulík, predseda komisie posudzujúcej žiadosti v oblasti kultúry, poslanec MZ v Žiline

Dokumenty:

Naspäť