O Starej fare, stavebnom úrade a o uzatvorení skládky v Chlmci

Pracoval na riaditeľstve Slovenskej stavebnej inšpekcie, niekoľko rokov sa aktívne pohybuje v treťom sektore a 8 rokov zastával post zástupcu prednostu MsÚ v Pezinku. Ako odborník v oblasti životného prostredia organizoval desiatky seminárov, pre občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA pripravil publikácie tematicky zamerané na ekológiu a územné plánovanie. Spolupracoval aj s organizáciou Via Iuris, ktorá poskytuje verejnosti poradenský servis k otázkam transparentnosti a občianskych práv. Spolu s ostatnými Pezinčanmi tvrdí, že skládka nepatrí do mesta, za čo ho ocenila aj Aliancia Fair-Play. Cenu Biela vrana za rok 2008 preberal z rúk Michaela Kocába na trenčianskom festivale Pohoda. Pohodový človek, rešpektovaný odborník a občiansky aktivista – Ing. Jaroslav Pavlovič, od roku 2008 poradca primátora Žiliny, od roku 2009 vedúci stavebného úradu a životného prostredia na MsÚ Žilina. 

Pán Pavlovič, ako by ste zhodnotili svoje pôsobenie v pozícii šéfa stavebného úradu?  
Môžem hovoriť len cez svoje poznanie a svoje skúsenosti. Stavebný úrad, ktorý som v marci 2009 preberal, by som opísal ako vysilený až vyžmýkaný. Osobne som presvedčený že mlel z posledného a bol tesne pred zrútením. Jeho stav bol nevyhnutným dôsledkom dlhodobého poddimenzovania. Ľudia pracovali v strese, chvate a chaose, neviedli sa centrálne evidencie spisov, archív bol neprehľadný, chýbali základné informácie a štatistiky.

Mohli by ste to priblížiť?
Mnohé významné spisy boli roztrúsené po rôznych orgánoch, často neúplné. Neboli k dispozícii ani len jednotné vzory písomností, chýbali informácie pre klientov na internete, používali sa len zastarané predtlače, zaužívané boli rôzne nesprávne postupy. Nikto netušil, koľko je vlastne na úrade rozpracovaných, živých a nevybavených spisov, ktorým dávno uplynuli všetky možné aj nemožné lehoty. Navyše si treba uvedomiť, že úradu pribudla obrovská agenda v súvislosti s investíciou KIA.

Ako ste si s tým poradili?

Tento stav sa spoločnými silami aj s pričinením nových ľudí podarilo zmeniť. Zaviedli sme stálu službu v klientskom centre, vzory žiadostí s návodmi sú dostupné na internete, zrekonštruovali sme podstatnú časť evidencie neuzavretých spisov, máme predstavu o lehotách, o množstve agendy na vybavenie, rekonštruujeme aj archív. Doplnili sme počty zamestnancov, zabezpečili doplnkové vzdelanie na odstránenie najzásadnejších nedostatkov v práci a zaviedli sme správne postupy. Napríklad dnes štandardne poskytujeme aj také informácie, ktoré boli pred štyrmi rokmi úplné tabu.

Ako je to so zákonnými lehotami?
Chápem, že verejnosť zaujíma najmä dodržiavanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaní, kde máme ešte stále nedostatky. Ale dnes už vedieme dôslednú evidenciu spisov, vďaka ktorej vieme aj to, že z minulosti sme zdedili 2 000 nevybavených podaní. A úrad je už dnes nastavený organizačne, kapacitne, aj vedomostne a procesne tak, že tento dlhoročný rest znižujeme, namiesto toho, aby stále narastal. V každom prípade je pred stavebným úradom ešte nesmierne veľa práce, aby pracoval bez stresu a v zákonných lehotách.
Vašou „srdcovou témou“ je životné prostredie.

Pri ochrane životného prostredia mi je ľúto, že mnohí ľudia ani netušia, že primátor osobne zamietol výruby desiatok stromov. Takmer sa nehovorilo ani o tom, že nepripustil výrub a nariadil presadenie vzrastlej a hodnotnej zelene, ktorá bola na Hlinkovom námestí. Šlo o nákladnú, aj mimoriadnu záchranu stromov, ojedinelú akciu aj v slovenskom meradle. Jednoznačne dokazuje, aké hodnoty teraz Radnica preferuje. Najskôr ma udivovalo, že taký výnimočný počin ostal takmer bez povšimnutia, a že ho niektorí ľudia dokázali dokonca prezentovať negatívne. Rozumiem, keď takéto konania bagatelizujú a znevažujú politickí rivali. Ale prečo tak robí aj časť verejnosti, ktorá sa sama označuje za ochranársku? Miestne formy politického boja vnímam ako osobitne neférové.

Ako ste sa vysporiadali so skládkou v Považskom Chlmci?
Východisková situácia bola nepriaznivá. Zistili sme zásadné rozpory medzi nariadením a územno-plánovacou dokumentáciou a navyše verejnosť očakávala okamžité riešenie dlhoročného problému. To, čo sa podarilo po rokovaniach s majiteľmi dosiahnuť, je malý zázrak. Skládka sa nielenže nebude rozširovať, ale sa uzatvorí a v najbližšom období sem prestanú vyvážať smeti. Rozširovanie skládky sa  podarilo zastaviť v priebehu necelého polroka. Pezinčania, ktorí bojujú proti skládke už vyše 10 rokov, by takéto víťazstvo zapísali do kroniky mesta zlatými písmenami. V Žiline sa nik nad takýmto úžasným výsledkom ani len nepozastaví. Vyriešenie tejto otázky sa okamžite premietlo do ďalších problémov.     

Zdedili ste viaceré kauzy, ktoré boli pod paľbou médií.   
Zvlášť ma prekvapuje ľahostajnosť, akou sa prijímajú transparentné a výnimočné postupy, ktoré súčasné vedenie mesta zaviedlo v ochrane zelene, v územnom plánovaní, v povoľovaní stavieb, či účasti verejnosti na konaniach. Či sa jedná o Aupark, OC Mirage, Studničky, Všivák, ale aj Starú faru, kompostáreň, či Slovben. Bol som pri tom, keď mesto a primátor pri týchto pseudokauzách postupovali v súlade so zákonmi. Ľahko to viem dokázať každému, kto má skutočný záujem a trpezlivosť. Mňa osobne udivuje nezáujem verejnosti aj médií o pravdu a dôkazy. Je impozantné, s akou ľahkosťou sa ignorujú a zatajujú všetky fakty, ktoré nezapadajú do scenára „ZLÉHO PRIMÁTORA“. Tiež je pozoruhodné, ako rýchlo „SA ZABUDLO“, že väčšina takzvaných káuz má korene v minulosti, že na nadriadené orgány postúpili ľudia, ktorí za ne predtým priamo zodpovedali, a mohli ich tak ovplyvňovať naďalej.

Ako bola Žilina pripravená na developerov a veľké investičné projekty?
Žilina od roku 1991 do roku 2006 jednoducho nemala pripravené významné regulačné nástroje na ochranu pamiatok, zelene, na zamedzenie nekontrolovanej výstavby. Tieto nástroje ako napríklad územný plán, najskôr  musíte prijať, až potom ich môže primátor presadzovať. V právnom štáte primátor nemôže byť samovládca, ktorý môže porušovať zákony v mene neurčitých vyšších ideálov. V Žiline sa 16 rokov v tejto oblasti vykonalo žalostne málo, ale dnes sledujem útoky a nereálne požiadavky na primátora a vedenie mesta, aby celé toto obdobie nahradili za 4 roky, nikto sa nezaujíma, že museli zreštaurovať a vybudovať základné chýbajúce funkcie. To predsa nie je možné. Napriek tomu primátor so svojim tímom dokázal aj územný plán doviesť do podoby návrhu pripraveného na schvaľovanie. Väčšina ľudí ani netuší, aký je to obrovský úspech. Namiesto uznania však primátora hania, že to nespravil za 2 roky. Poznám tieto procesy aj ich zložitosť, preto je vôbec obdivuhodné, že sa to podarilo.  Za negatívne považujem aj to, ak sa zodpovednosť za konanie iných váľa na primátora. A viac odborných podnetov by som čakal aj zo strany komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia.

Máte na mysli Starú faru?
Áno, napríklad zodpovednosť za zbúranie fary, ktorá mimochodom  podľa môjho názoru v čase vydávania stavebného povolenia nebola kultúrnou pamiatkou. Rozhodnutie, že sa fara rozoberie a následne zloží, nie je nezákonné, a preto ho považujem za korektné. Že investor postupoval inak, predsa nie je zodpovednosť primátora. Alebo to, že Krajský stavebný úrad povolil predčasné užívanie Auparku, alebo že bol povolený OC Mirage, hoci je to dôsledok regulatívov starého územného plánu a zániku záväznosti územného plánu mestskej pamiatkovej zóny a nikdy nebol preukázaný rozpor tejto stavby so žiadnym predpisom. Pri porovnaniach Auparku a OC Mirage je vždy potrebné pripomenúť jednoznačné dôkazy, že Aupark bol a je v rozpore s územným plánom. Tento názor som myslím jednoznačne vyargumentoval v odbornom posudku, ktorý doteraz nik nespochybnil a ktorý je zverejnený aj na webovej stránke mesta.

http://zilina.sk/161/stanovisko-mesta-k-nesuladu-s-uzemnym-planom/

Okolo stavebných úradov, vzhľadom na význam agendy, sa neraz vytvárajú rôzne mýty? Ako sa na to pozeráte?     
Považujem za potrebné verejne prehlásiť, že som vždy konal  podľa môjho vedomia a svedomia, veci som sa snažil posudzovať aj navrhovať tak, aby boli vždy v súlade so zákonmi. Na tunajšom úrade mi nikto do práce politicky nezasahoval a neurčoval, aký má byť výsledok. Obdivujem, ako sa v Žiline podarilo v krátkom čase otvoriť úrad občanom, klientske centrum a služby občanom sú v slovenských dimenziách naozaj neuveriteľné.  Rešpektujú sa pravidlá a o  problémoch sa vo vedení Mesta vždy diskutuje vecne. Je pravdou, že oproti bežným občanom mám tú výhodu, že mám k dispozícii všetky potrebné podklady a detailne ovládam predpisy. Ja osobne však nepochybujem, že primátor Ivan Harman sa vysporiadal so zdedenými  výzvami a kauzami v oblasti, v ktorej pôsobím, nielen profesionálne, ale aj eticky. Preto som a vždy budem hrdý na to, že mám možnosť byť súčasťou jeho tímu.

Naspäť