Žilina pokračuje v rozširovaní mestskej zelene

V Žiline sa tradične realizuje jesenná výsadba stromov. Plán jesennej výsadby zahŕňa 535 stromov a 940 kríkov na všetkých žilinských sídliskách a v mestských častiach Budatín a Považský Chlmec. Medzi druhy vysadených stromov patria lipa, javor, hloh, hrab, breza, jaseň, smrek a borovica. Ďalej bude v Sade SNP vysadených 85 ruží. Na oporných múroch na Mostnej ulici pribudne okolo 180 popínavých rastlín (brečtan a pavinič), tzv. vertikálna zeleň, ktorými sa postupne zakryjú betónové plochy, ktoré vznikli ako súčasť stavieb cestných obchvatov Žiliny.

„Pre súčasné vedenie mesta Žilina je zelená politika a tvorba novej zelene jednou z hlavných priorít, čo sa odzrkadľuje aj na číslach. Za obdobie 2007 – 2010 mesto Žilina vysadilo približne 9 100 stromov a kríkov, čo predstavuje viac než 4 násobný nárast v porovnaní s predošlým volebným obdobím 2002 – 2006, kedy sa vysadilo len približne 2 000 stromov a kríkov,“ povedal primátor Ivan Harman.

S koncepčnou výsadbou zelene začalo Mesto Žilina v roku 2007, kedy bola zriadená Komisia pre riešenie podnetov obyvateľov na výruby drevín rastúcich vo verejnej mestskej zeleni. Táto širšia skupina odborníkov a poslancov posudzuje a podieľa sa na rozhodovaní o výrubových povoleniach. Zaviedlo sa pravidlo, že každý vyrúbaný strom musia nahradiť minimálne dva nové.

O tom, že tvorba zeleného mesta je pre nás prioritou, svedči aj to, že na poslednom zastupiteľstve bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie, prvýkrát v histórií mesta, ktoré sa venuje výlučne tvorbe, ochrane a údržbe zelene v meste. Takisto o tom svedčí aj historicky prvýkrát spracovaný pasport verejnej zelene. Máme veľmi detailný prehľad o tom, koľko je verejnej zelene v meste Žilina, na akých plochách sa nachádza a kto sú vlastníci tejto verejne zelene. Na základe tohto pasportu vyplýva, že v meste Žilina je 3 470 000 m2 verejne prístupnej zelene,“ dodal Ivan Harman. Okrem sumarizácie verejnej zelenej je zvlášť ešte lesopark Chrasť.

Mesto Žilina dbá o druhovú pestrosť, buduje „zelené steny“ (proti hluku a prachu) a súvislé stromoradia – aleje. Pri budovaní parkovacích miest sa tiež uskutočňuje náhradná výsadba. Nové stromy sú vysádzané pri školách a škôlkach, budujú sa ucelené zelené oddychové zóny.

V tomto roku vznikla nová oddychová zóna na sídlisku Vlčince na ulici Nanterská, pri tzv. Čínskom múre, kde bolo vysadených 43 stromov (lipa, javor, pagaštan, okrasné čerešne, dub, smrek), ktoré nahradili stromy v zlom zdravotnom stave, s poškodeniami a prehustené. Vytvoril sa tým priestor a lepšie svetelné podmienky pre rozvoj kvalitných dlhovekých stromov. Vysadených bolo aj 284 kríkov, vykonali sa terénne úpravy, vytvoril sa trávnik a vyasfaltovali chodníky. Pribudli tu aj nové lavičky, smetné koše, niekoľko košov na psie exkrementy. Vynovený areál skrášlilo aj 150 metrov štvorcových trvalkových záhonov. Aktivity sa konajú na základe uskutočnených konzultácií s občanmi a poslancami mestskej časti Vlčince.

V letných mesiacoch vyzdobili mesto Žilina aj záhony letničiek, závesné kvetináče a kvetinové pyramídy, ktoré boli osadené na balustrádach, v Sade SNP, na Nám. M. R. Štefánika, v Sade na Studničkách, v parku na Bôriku aj na Nám. A. Bernoláka v celkovom počte približne 15 000 kusov. Letničky – muškáty, petúnie, lobelky, aksamietnice, begónie, netýkavky a ďalšie vo veľkých štvorcových kvetináčoch skrášlili aj Mariánske námestie a Nám. A. Hlinku. Mesto zdobili aj dve kvetinové pyramídy na Mariánskom námestí a na stĺpoch verejného osvetlenia pribudlo v Žiline 120 závesných kvetináčov.

zdroj: www.zilina.sk

Naspäť